Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
člen integrovanej siete Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA)

Úvod

RRA Dolný Zemplín je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína so sídlom v Trebišove ako člen Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr podporovaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už 12 rokov (od roku 2003) úspešne rozvíja región tvorbou a implementáciou rozvojových projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ, predovšetkým pre miestne samosprávy a mikroregióny, ako aj pre podnikateľskú a neziskovú sféru.

Predmet činnosti
 • Tvorba a implementácia rozvojových projektov pre miestnu verejnú správu,
 • Vypracovanie projektových zámerov zo Štrukturálnych fondov EÚ pre miestne samosprávy a mikroregiónov pre podnikateľskú a neziskovú sféru
 • Poradenská a konzultačná činnosť k jednotlivým výzvam
 • Koordinácia prípravy a implementácie projektov z EU a iné
 • Zabezpečenie vzdelávania záujemcom formou e-learning
 • Spolupráca s Centrálnym koordinačným orgánom
 • Vydávanie propagačných a výchovno-vzdelávacích materiálov
 • Tlmočnícka a prekladateľská činnosť

V súčasnosti RRA Dolný Zemplín realizuje projekt s názvom: "Integrujeme región Dolný Zemplín" podporený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Aktivity projektu:

Zabezpečenie základných informačných služieb projektu:
 • Zabezpečenie poskytovania bezplatných informačno-poradenských služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja; príprava zamestnancov na konzultáciu s klientom, ich odborné vzdelávanie a účasť na vzdelávacích, prezentačných a iných podujatiach organizovaných treťou osobou; pravidelná aktualizácia webovej stránky ISRRA www.isrra.sk ako aj vlastnej webovej stránky www.rradz.sk; účasť na všetkých koordinačných/vzdelávacích stretnutiach spoluorganizovaných poskytovateľom; pravidelná aktualizácia webovej stránky ISRRA, ako aj vlastnej webovej stránky žiadateľa; zabezpečenie primeraného označenia kancelárskych priestorov

 • Médiá: propagácia činnosti prijímateľa v médiách prostredníctvom článkov, inzercií v tlačených alebo v on-line médiách, účasti v televíznych alebo rozhlasových programoch (alebo poskytovanie rozhovorov).

 • Organizácia podujatí pre širokú verejnosť: organizovanie jedného celodenného prezentačného podujatia, odborného seminára alebo vzdelávacej aktivity (napr. školenie, seminár, konferencia, workshop, prednáška) v území realizácie projektu so zameraním na problematiku rozvoja regiónov pre subjekty územnej spolupráce (miestna samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, tretí sektor...)

 • Vyhľadanie regionálnych jedinečností: (vyhľadávanie a zber regionálnych jedinečností v okresoch Trebišov a Michalovce)

Regionálne jedinečnosti: všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.

 • Školenie v oblasti regionálneho rozvoja: organizovanie školení pre regionalistov a expertov na územné plánovanie k tvorbe PHSR, ako aj k ďalším aktuálnym témam v oblasti regionálneho rozvoja


Termín realizácie projektu: 01.01.2015 - 31.12.2015