Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
člen integrovanej siete Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA)

Úvod

RRA Dolný Zemplín je v roku 2016 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína so sídlom v Trebišove ako člen Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr podporovaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už 14 rokov (od roku 2003) úspešne rozvíja región tvorbou a implementáciou rozvojových projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ, predovšetkým pre miestne samosprávy a mikroregióny, ako aj pre podnikateľskú a neziskovú sféru.

Predmet činnosti
 • Tvorba a implementácia rozvojových projektov pre miestnu verejnú správu,
 • Vypracovanie projektových zámerov zo Štrukturálnych fondov EÚ pre miestne samosprávy a mikroregiónov pre podnikateľskú a neziskovú sféru
 • Poradenská a konzultačná činnosť k jednotlivým výzvam
 • Koordinácia prípravy a implementácie projektov z EU a iné
 • Zabezpečenie vzdelávania záujemcom formou e-learning
 • Spolupráca s Centrálnym koordinačným orgánom
 • Vydávanie propagačných a výchovno-vzdelávacích materiálov
 • Tlmočnícka a prekladateľská činnosť

V súčasnosti RRA Dolný Zemplín realizuje projekt s názvom: "RRA, ktorá integruje región Dolný Zemplín v roku 2016" podporený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

Aktivity projektu:              

Aktivita č. 1                                                                                                                      "Podpora sieťovania a územnej spolupráce"

 • aktivity sieťovania a územnej spolupráce
 • mentoring lokálnych a mikroregionálnych sieti územnej spolupráce

Aktivita č. 2                                                                                                                     "Podpora informovanosti a projektovej prípravy, zabezpečovanie spätnej väzby"

 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti regionálneho rozvoja
 • organizovanie odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov (vrátane využitia EŠIF)
 • podpora prípravy a realizácie projektov a rozvojových aktivít v regióne, vrátane plánu udržateľnej mobility
 • konzultácie k tvorbe metodík a strategických dokumentov, vrátane konzultácií k štátnej politiky regionálneho rozvoja


Aktivita č. 4

"Podpora vypracovania rozvojových plánov obcí a miest pre potreby zriadenia obecného subjektu sociálnej ekonomiky"

 • participatívne vypracovanie stručného rozvoja plánu, auditu zdrojov, finančnýchanalýz a podnikateľského plánu subjektu sociálnej ekonomiky pre obce


Aktivita č. 5

"Mentoring a monitorovanie"
 • monitorovanie rozvojových plánov obcí a miest
 • inkubácia a mentoring regionálnych a koordinačných štruktúr, odbytových združení
 • konzultačná činnosť v oblasti tvorby regionálnych energetických konceptov a ich implementácie
 • mapovanie a evidencia území disponibilných pre investorov s dôrazom na brownfieldy
 • podpora marketingu regionálnych produktov
 • podpora integrovanej ponuky cestovného ruchu

Termín realizácie projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie pre RRA DZ na rok 2016.pdf


Dotazník pre mestá a obce


Referencia RRA DZ Trebišov