O agentúre
RRA DZ Trebišov

RRA Dolný Zemplín so sídlom v Trebišove na Slovensku, už od roku 2003 sa zaoberá s programovaním, plánovaním a realizáciou rozvojových projektov v Trebišovskom, Michalovskom okrese, v Košickom samosprávnom kraji, v spolupráci so susednými regiónmi, na Slovensku, a pozdĺž hraníc s Maďarskom a Ukrajiny. Naša agentúra v rokoch 2004-2008 pôsobila ako Informačný bod v rámci program INTERREG III A. Medzi činnosťami agentúry patrí aj realizácia hospodárskej a sociálnej politiky v rátane získavania a využívania domácich a zahraničných zdrojov v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Centrálnym koordinačným orgánom v Bratislave, ako aj ďalšími aktérmi regionálneho rozvoja. Naša agentúra za takmer 12 rokov pôsobenia sa zabezpečila, alebo sa zúčastňuje pri realizácii projektov z oblasti životného prostredia, cestovného ruchu, škôl, miestnych komunikáciách, v rozvojových projektov miest a obcí, technickej infraštruktúry, alebo vzdelávacích programov. RRA Dolný Zemplín je od roku 2003 členom "IS RRA" - Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.

História

 • Vznik RRA - v roku 2003 ako združenie právnických osôb

 • Sídlo - v Trebišove

 • Zaradenie do IS RRA - december 2003 (IS RRA - Integrovaná sieť RRA)

Predmet činnosti

 • Tvorba a implementácia rozvojových projektov pre miestnu verejnú správu,
 • Vypracovanie projektových zámerov zo Štrukturálnych fondov EÚ pre miestne samosprávy a mikroregiónov pre podnikateľskú a neziskovú sféru
 • Poradenská a konzultačná činnosť k jednotlivým výzvam
 • Koordinácia prípravy a implementácie projektov z EU a iné
 • Zabezpečenie vzdelávania záujemcom formou e-learning
 • Spolupráca s Centrálnym koordinačným orgánom
 • Vydávanie propagačných a výchovno-vzdelávacích materiálov
 • Tlmočnícka a prekladateľská činnosť

Dotazník pre mestá a obce