Regionálne jedinečnosti
okresov Trebišov a Michalovce

Regionálne jedinečnosti: (vyhľadávanie a zber regionálnych jedinečností v okresoch Trebišov a Michalovce)


Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné): všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.


Reformovaný kostol Borša (obec Borša, okres Trebišov)

Grécko-katolícky chrám ( obec Zemplínska Teplica, okres Trebišov)

Kostol z roku 1947-1948, aktívne využívaný na bohoslužby. Je to secesná stavba s prvkami neogotiky. Má jednoloďový vnútroný priestor s polygonálnym presbytériom. Predstavaná veža má lomené zakončenie a zvukovú arkádu s lomenými otvormi. Bočné rizality so združenými lomenými oknami sú v exteriéri zdôraznené lomeným štítom.

Staviteľ Juraj Byrtus /1897-1962/.